info@fitbyjeff.nl     0162 313642

Op alle door FIT by JEFF gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 1. Aanmelding:
a. Aanmelding voor FIT by JEFF vindt plaats door het invullen van alle gegevens van de aanmelder op het daarvoor bedoelde
inschrijfformulier. Door ondertekening van het formulier verklaart u het formulier naar waarheid ingevuld te hebben.
b. Het lidmaatschap en de betalingsverplichting vangen aan op het moment dat FIT by JEFF de inschrijving heeft ontvangen. De automatische
incasso’s door FIT by JEFF vangen aan vanaf de datum van de aanmelding.

Artikel 2. Lidmaatschap, termijn & betaling:
a. De overeenkomst zal gelden voor de duur van de op de voorzijde aangegeven periode, met doorlopende verlenging aan het einde van de
duur van de getekende overeenkomst.
b. De contractbijdrage, dan wel een bij overeenkomst vastgesteld deel daarvan, dient de eerste keer contant bij het tekenen van de overeenkomst
te worden voldaan. Door middel van de ondertekening van dit contract wordt er door u tevens toestemming verleend om daarna het verschul-
digde bedrag elk termijn, zoals overeengekomen, van de bank-/girorekening af te schrijven.
c. De overeengekomen bijdrage is telkens op de eerste dag van de verlengde overeenkomst bij vooruitbetaling verschuldigd. De incasso’s zijn
per vier (4) weken.
d. Bij contante betaling dient de deelnemersbijdrage binnen acht (8) dagen na de vervaldatum te zijn betaald. Indien niet tijdig wordt voldaan,
geraakt de deelnemer direct in verzuim en zal de deelnemer administratiekosten verschuldigd zijn van € 25,00. Indien een incasso wordt
gestorneerd mag FIT by JEFF een bedrag van € 15,00 administratiekosten in rekening brengen om alsnog het bedrag te incasseren. Bovendien
is de deelnemer bij een niet tijdige betaling, onverminderd het bovenstaande plus de wettelijke rente van 2% per jaar over het openstaande
bedrag, evenals € 25,00 administratiekosten voor een eventuele tweede herinneringsnota, verschuldigd.
e. Bij een niet tijdige betaling worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze
binnen 30 dagen na opeisbaarheid door de deelnemer aan FIT by JEFF te worden voldaan. De deelnemer kan dan geen gebruik maken van de
fasciliteiten van het sportcentrum tot het moment dat zijn/haar schuld is voldaan en het contract wordt opgezegd.
f. FIT by JEFF is bevoegd prijsverhogingen door te berekenen aan de deelnemer. Prijsverhoging kan ontstaan door o.a. (niet uitputtend)
jaarlijkse indexering. De maximale prijsstijging is 15% per jaar, tenzij sprake is van zeer uitzonderlijke omstandigheden. Prijsstijgingen worden
tijdig van tevoren schriftelijk via het bankafschrift aangekondigd. Dit alles geldt niet voor prijsverhogingen door overheidsmaatregelen. Deze
prijsverhogingen zullen per direct en onverkort door FIT by JEFF mogen worden doorbelast aan de deelnemer. Bij doorlopende verlenging
van de deelnemingsovereenkomst is de deelnemer de aangepaste bijdrage verschuldigd.
g. Het tussentijds opschorten van een betaling is niet toegestaan. Elk beroep op compensatie is uitgesloten.

Artikel 3. Indeling en gebruik:
a. FIT by JEFF behoudt het recht voor om de indeling van trainingstijden en trainingsdagen voor wat betreft plaats, tijd, trainer, programma’s
e.d. te wijzigen zonder voorafgaand overleg of melding.

Artikel 4. Beëindigen/wijzigen lidmaatschap:
a. Beëindiging van de overeenkomst kan alleen plaatsvinden door het bij de receptie verkrijgbare afmeldingsformulier. Dit formulier dient volledig
door de deelnemer of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger te worden ingevuld en te worden ingeleverd met de deelnemerspas.
b. Beëindiging van de overeenkomst dient uiterlijk één (1) maand voor het einde van de geldende overeenkomst te geschieden. FIT by JEFF
hanteert één (1) maand opzegtermijn. Voorttijdige beëindiging van (Aktie) abonnementen is te alle tijde uitgesloten.
c. Na inlevering van het afmeldingsformulier wordt de deelnemer op de hoogte gebracht van de wijze waarop hij/zij een bewijs van opzegging
tegen finale kwijting kan verkrijgen. Achterstallige bijdragen dienen contant bij het afhalen van dit bewijs te worden voldaan.
d. Het verhogen van een abonnement kan per direct, verlagen is pas mogelijk na het beëindigen van de einddatum van het contract, daarna
dient dit één (1) volle maand voor de einddatum van de nieuwe maand in het bezit te zijn van FIT by JEFF om de wijziging door te voeren.

Artikel 5. Risico & Aansprakelijkheid:
a. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich mee brengen. Het volgen van een bewegingsprogramma of van cursusonderdelen en/of
activiteiten die deel uitmaken van FIT by JEFF is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
b. FIT by JEFF is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor verwondingen van deelnemers aan activiteiten/cursussen beoefend in de
sportschool. FIT by JEFF is ook onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor verwondingen van deelnemers indien deze verwondingen
te wijten zijn aan onvoorzichtig of onachtzaam gebruik van trainingsapparatuur door betrokkenen.
c. FIT by JEFF is niet aansprakelijk voor verduistering, vermissing, diefstal of beschadiging van goederen van bezoekers van het sportcentrum,
op welke wijze dan ook geleden.

Artikel 6. Huisregels:
a. De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van deze algemele voorwaarden en van de huisregels van FIT by JEFF en hiernaar te handelen.
b. De algemene voorwaarden en de huisregels staan op de website www.fitbyjeff.nl. Een papieren versie is aan te vragen bij de administratie
van FIT by JEFF.
c. FIT by JEFF is gerechtigd de huisregels te wijzigen voor iedereen zonder voorafgaand overleg of melding.
d. Bij het niet handelen naar de huisregels is FIT by JEFF gerechtigd de deelnemer tijdelijk of blijvend de toegang tot de sportschool te ontzeggen.

Artikel 7. Toepasselijk recht en geschillen:
a. Op deze voorwaarden en alle door FIT by JEFF gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
b. Alle eventuele kosten, waaronder incasso- deurwaarder- en advocaatkosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, welke door FIT by JEFF
FIT by JEFF worden gemaakt teneinde nakoming van de verbintenissen uit de deelnemingsovereenkomst te bewerkstelligen, komen ten laste
van de deelnemer. De buitengerechtelijke kosten belopen minimaal 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 80,00
waaromtrent geen bewijs hoeft te worden aangevoerd; deze kosten zijn verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering in handen van
een advocaat, deurwaarder of incassobureau is gesteld, ongeacht of de deelnemer daarvan op de hoogte is.

Artikel 8. Tot slot:
a. Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen FIT by JEFF en de deelnemer.
b. Door zijn inschrijving verklaart de deelnemer de inschrijf- & betalingsvoorwaarden en het bepaalde in deze algemene voorwaarden en de huisregels van FIT by JEFF te accepteren.

Download hier de Algemene Voorwaarden in PDF bestand: Algemene Voorwaarden