info@fitbyjeff.nl     0162 313642

ALGEMENE VOORWAARDEN

Op alle door FIT by JEFF gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
1. De overeengekomen bijdrage is telkens op de eerste dag van de verlengde overeenkomst bij vooruitbetaling verschuldigd. De
incasso’s zijn per vier (4) weken. Elk beroep op compensatie is uitgesloten. De contractbijdrage, dan wel een bij overeenkomst
vastgesteld deel daarvan, dient de eerste keer contant bij het tekenen van de overeenkomst te worden voldaan. Door middel van
de ondertekening van dit contract wordt u door u tevens toestemming verleend om daarna het verschuldigde bedrag elk termijn,
zoals overeengekomen, van de bank-/girorekening af te schrijven.
2. FIT by JEFF is bevoegd prijsverhogingen door te berekenen aan de deelnemer. Prijsverhoging kan ontstaan door o.a. (niet
uitputtend) jaarlijkse indexering. De maximale prijsstijging is 15% per jaar, tenzij sprake is van zeer uitzonderlijke omstandigheden.
Prijsstijgingen worden tijdig van te voren schriftelijk via het bankafschrift aangekondigd. Dit alles geldt niet voor prijsverhogingen
door overheidsmaatregelen. Deze prijsverhogingen zullen per direct en onverkort door FIT by JEFF mogen worden doorbelast
aan de deelnemer. Bij doorlopende verlenging van de deelnemingsovereenkomst is de deelnemer de aangepaste bijdrage
verschuldigd.
3. De overeenkomst zal gelden voor de duur van de op de voorzijde aangegeven periode, met doorlopende verlenging aan het
einde van de duur van de getekende overeenkomst.
4. De deelnemersbijdrage dient binnen acht dagen na de vervaldatum te zijn betaald. Indien niet tijdig wordt voldaan, geraakt de
deelnemer direct in verzuim en zal de deelnemer administratiekosten verschuldigd zijn van € 25,00.
5. Indien een incasso wordt gestorneerd mag FIT by JEFF een bedrag van € 15,00 administratiekosten in rekening brengen om
alsnog het bedrag te incasseren.
6. Bij een niet tijdige betaling is de deelnemer onverminderd het bovenstaande plus de wettelijke rente van 2% per jaar over het
openstaande bedrag, evenals € 25,00 administratiekosten voor de tweede herinneringsnota verschuldigd.
7. Bij een niet tijdige betaling worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en
dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door de deelnemer aan FIT by JEFF te worden voldaan. De deelnemer kan dan
geen gebruik maken van de faciliteiten van het sportcentrum tot het moment dat zijn/haar schuld is voldaan en het contract wordt
opgezegd.
8. De deelnemers dienen in zuivere sportkleding en –schoeisel aan de trainingen deel te nemen, te alle tijde een handdoek bij zich
te hebben en zich te conformeren aan de in het sportcentrum geldende kledingvoorschriften.
9. Telefoon of i-pod mag in de zaal alleen gebruikt worden voor afluisteren van eigen muziek met behulp van oortjes!
10. FIT by JEFF is niet aansprakelijk voor verduistering, vermissing, diefstal of beschadiging van goederen van bezoekers van het
sportcentrum op welke wijze dan ook geleden.
11. FIT by JEFF is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor verwondingen van deelnemers aan activiteiten/
cursussen beoefenend in de sportschool indien deze verwondingen te wijten zijn aan onvoorzichtig of onachtzaam gebruik van
trainingsapparatuur door betrokkenen.
12. Beëindiging van de overeenkomst kan alleen plaatsvinden door het bij de receptie verkrijgbare afmeldingsformulier. Dit
formulier dient volledig door de deelnemer of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger te worden ingevuld en te worden ingeleverd
met de deelnemerspas. Beëindiging van de overeenkomst dient uiterlijk 1 maand voor het einde van de geldende overeenkomst te
geschieden. Voortijdige beëindiging van (Aktie) abonnementen is te alle tijde uitgesloten.
13. Na inlevering van het afmeldingsformulier wordt de deelnemer op de hoogte gebracht van de wijze waarop hij/zij een bewijs
van opzegging tegen finale kwijting kan verkrijgen. Achterstallige bijdragen dienen contant bij het afhalen van dit bewijs te
worden voldaan.
14. Alle eventuele kosten, waaronder incasso-, deurwaarder- en advocaatkosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, welke
door sportcentrum FIT by JEFF worden gemaakt teneinde nakoming van de verbintenissen uit de deelnemingsovereenkomst te
bewerkstelligen, komen ten laste van de deelnemer. De buitengerechtelijke kosten belopen minimaal 15% van het verschuldigde
bedrag met een minimum van € 80,00 waaromtrent geen bewijs hoeft te worden aangevoerd; deze kosten zijn verschuldigd
vanaf het moment waarop de vordering in handen van een advocaat, deurwaarder of incassobureau is gesteld, ongeacht of de
deelnemer daarvan op de hoogte is.